Uppförandekod

(Rörande Mänskliga rättigheter - Arbetsrätt - Miljö - Korruption

 

Fredrikssons Åkeri ska skapa mervärden för sina kunder, leverantörer och medarbetare, och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta krävs en god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande personal till både miljön och de sociala engagemanget. Fredrikssons arbetar aktivt för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. På Fredrikssons Åkeri gäller som grundkrav att följa internationella konventioner och nationella lagar. Den uppförandekod som Fredriksson beslutat är baserad på FNs "Global Compact" och hänvisar också till Fredrikssons kärnvärden, - Jordnära, - Utvecklande, - Personliga och - Pålitliga.

 

  • Anställda som jobbar och utför tjänster på Fredrikssons Åkeri, ska respekteras i sin yrkesutövning, inte diskrimineras på grund utav nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt.

 

  • Produkter och tjänster som Fredrikssons köper ska tillverkas eller utföras av människor som frivilligt har valt att arbeta. Fredrikssons ledning accepterar inte barnarbete. Fredrikssons leverantörer ska följa FNs barnkonvention och den nationella lagstiftningen i det land produkten eller tjänsten tillverkas eller utförs.

 

  • Arbetstid och minimilön ska följa nationella lagar i det land där produkten tillverkas eller tjänsten utförs. Fredrikssons arbetar aktivt för att minska miljöbelastningen. Fokusområden är kemiska produkter, avfall, förnybar energi, transporter, avfallsupptagning samt sortering. Fredrikssons arbetar för en god affärsetik, långsiktiga och förtroendefulla relationer med omvärlden och emot alla former av korruption.